VT Farm - шаблон joomla Форекс

Е (0)

 

Електронна

бібліотека

-Тематично орієнтована (або структурована іншим чином) система доступу до віддалених локальних електронних ресурсів, спроможна обслуговувати електронними ресурсами локально або віддалених користувачів

-Локальні або розподілені електронні ресурси, об’єднані спільною ідеологією структуризації ті доступу

 
Електронна пошта (E-Mail або Mail)

 

- процес обміну повідомленнями, які пересилаються користувачами програмно-технічних засобів що дає змогу відправляти інформаційною мережею чи кореспондентами

 

 

Електронний

документ

 

- документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Е. Д. може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання Е. Д. є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його зміст людиною. Обов’язковим реквізитом Е. Д. є електронний підпис, накладанням якого закінчується створення електронного документа

1460502318 a75cc16f 1 

 

Електронний документообіг (обіг електронних документів)

 

- сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконують із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів

 

Електронний каталог або Електро́нна бібліоте́ка

 

- бібліотечний каталог у машинозчитувальній формі, який працює в реальному режимі часу і на­даний у розпорядження користувачів. Термін повністю відповідає загальновживаному в зарубіж­ній практиці терміну On-line publicaccesscatalog, відомому за абревіатурою OP АС. ЕК - читаць­кий машинозчитувальний каталог, що поєднує функції різноманітних видів каталогів. Працюють з ЕК за допомогою терміналу. Користувач (читач, бібліограф ), який володіє відповідними програ­мами та алгоритмами, в режимі діалогу може увійти до бази даних або використовувати підклю­чені До ЕК банки даних, у тому числі - віддалені, доступні через Інтернет

 

Електронний освітній ресурс ЕОР

 

навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

ЕОР є важливим інструментом навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

Метою створення ЕОР є змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

  6 638

 

Електронний

підпис

 

- дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних . Використання електронних підписів в електронному документообігу здійснюється суб’єктами електронного документообігу на договірних засадах

 

Електронний цифровий підпис

 

- вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накла­дається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Елект­ронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, що здійснюється з використанням електронних документів. Електронний цифровий підпис ви­користовується фізичними та юридичними особами-суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі  Відносини, пов’язані з використання електронних цифрових підписів, регулюються законом

 

 

Енциклопедичний

словник

 

- енциклопедія, статті якої викладено у стислій формі та розташовано за абеткою їхніх назв

 

 

Енциклопедія

 

- довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або у система­тичному порядку.

Примітка. Розрізняють універсальну (загальну), спеціалізовану (галузеву), регіональну (універ­сальну або спеціалізовану) енциклопедії

 

Єдиний інформаційний простір

 

— являє собою сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію організацій і громадян, а також задоволення їх інформаційних потреб.

 {