VT Farm - шаблон joomla Форекс

Д (0)

Дайджест

Документ, що становить добірку витягів із конкретного тексту, дібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірку найцікавіших матеріалів, передрукова­них з інших видань.

-Вторинний документ, результат аналітико-синтетичного опрацювання первинних документів, що містить новий текст «під завдання»; під рішення, яке приймає керівник; під навчальне завдан­ня, запропоноване студентам; під потреби педагога, бізнесмена, котрі мають використати 
 digest2014title

 

Дані

 

- відомості про факти, події, поняття, ідеї чи команди, подані у формалізованому вигляді, зручному для зберігання, обробки, пересилання та інтерпретації користувачами інформаційної системи 

Screenshot 1

 

Державна

бібліотека

 

- бібліотека загальнодержавного значення, яка здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформацій­не обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методич­ного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів. Державна бібліотека може бути універсальною, спеціальною, спеціалізованою. Державна бібліотека має пра­во на одержання обов’язкового безоплатного примірника документів згідно із законом 

 

 

Дескриптор

 

- елемент цифрової мови в літературному тексті, значуще слово або словосполучення, що несе змістове навантаження

 
Депозитарій електронних ресурсів інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних електронних освітніх ресурсів з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних).  4 638 

 

Дидактичні

принципи

 

- теоретичні положення, що визначають зміст, організаційні форми і методи навчальної роботи шко­ли відповідно до загальних цілей виховання й закономірностей навчання. Залежно від сфер впливу (мета, зміст, форма, методи, аналіз результатів) розрізняють п’ять основних груп Д. П.:

-Спрямованість навчання на всебічний і гармонійний розвиток особистості. Науковість, систе­матичність.

-Оптимальне поєднання класних, групових та індивідуальних форм навчання.

-Оптимальне поєднання словесних, наочних, практичних, а також репродуктивних і пошукових методів навчання.

Міцність, усвідомленість, дієвість знань, єдність освітніх і виховних результатів навчання

 17 728 

 

Довідкове

видання

 

- видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для їх швидкого пошуку, не призначене для суцільного читання

 

Довідково-бібліографічний апарат (ДБА)

 

- сукупність довідкових і бібліографічних видань, каталогів і картотек, призначена для розкриття складу та змісту документів, сприяння їх доведенню до споживачів, виконання завдань бібліогра­фічного обслуговування (див. також «Довідково-пошуковий апарат»).

 

Довідково-інфор­маційний фонд

 

- сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб

 

Довідково-пошуко­вий апарат (ДПА)

 

- сукупність упорядкованих вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел  (див. також «Довідково-бібліографічний апарат»).

 

Довідник

 

- довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематич­ному порядку.

Примітка. 1. За цільовим призначенням розрізняють науковий, громадсько-політичний, ви­робничо-практичний, навчальний, популярний, побутовий та інші довідники.

2. За характером інформації можна виділити такі довідники: статистичний, біографічний, бібліо­графічний тощо

 

Документ

 

-[Найбільш узагальнене визначення]. Єдність інформації та речовинного носія, що використову­ється в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі як канал передачі інформації (канал комунікації). Це визначення стосується не тільки рукописних, друкованих або інших форм запису інформації, а й тривимірних об’єктів або реалій. У системі «документ-споживач» документ вико­нує функцію джерела інформації, яка передається споживачеві через канали сприймання доку­мента людиною (зором, слухом, дотиком). Деякі документи створюють з метою передачі інформа­ції у машиночитній формі безпосередньо для використання електронно-обчислювальною машиною (наприклад, програма на машинному носії).

-[Найбільш поширене значення]. - Матеріальний носій, що містить записану інформацію, при­значену для передачі в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі; записана інформація, що може розглядатися як одиниця в ході здійснення інформаційної діяльності. Це визначення стосується будь-яких форма запису інформації: рукописних або друкованих матеріалів на папері чи у вигляді мікроформ, а також матеріалів недрукованого походження (машиночитних записів, фільмів, звукових записів).

-Передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання та поши­рення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві

 

Документальний пошук

 

- пошук документа, який відповідає інформаційному запиту (має ознаки, що задаються)

 

Евристична

бесіда

 

- форма навчання, за якої педагог не повідомляє учням готових знань, а вміло поставленими за­питаннями, часом навідними, але такими, що не містять прямої відповіді, змушує їх на підставі наявних знань, запасу уявлень, спостережень, особистого життєвого досвіду дійти нових понять, висновків і правил. Евристичну бесіду розглядають як один з методів (частково - пошуковий) проблемного навчання [35].