VT Farm - шаблон joomla Форекс

Б (0)

База даних

-іменована сукупність даних, що відображає стан об’єктів та їх відношень у визначеній предмет­ній області ,доступний масив інформації, що зберігається в пам’яті комп’ютера і класифікова­ний у ній в організовану послідовність фактів, яку можна швидко опрацьовувати і відновлювати. У більш загальному значенні - будь-яке об’єднання даних, як, наприклад, довідник, може розгля­датися як база даних, але в цьому випадку - не автоматизована

-сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі; у тому числі

-електронній, добір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спе­цільної пошукової системи на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів

 

 

База знань

 

- масив інформації у формі, придатній для логічної і смислової обробки відповідними програмни­ми засобами

 

Банк даних

 

- автоматизована ІПС, що складається з однієї або кількох баз даних і системи зберігання, опра­цювання та пошуку інформації в них

 

slide 4

 

 

Бібліографічне

видання

 

-інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів

 

Бібліографічний

пошук

 

-Пошук відомостей про документ (тобто бібліографічної інформації);

-Пошук документів за джерелами бібліографічної інформації

 

Бібліотека

 

- інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тим­часове користування фізичним та юридичним особам. За значенням бібліотеки поділяються на всеукра­їнські загальнодержавного значення (національні, державні); республіканські (Автономної Республіки Крим); обласні; міські; районні; селищні; сільські. За змістом бібліотечних фондів бібліотеки є універ­сальні; галузеві; міжгалузеві. За призначенням бібліотеки поділяються на публічні (загальнодоступні); спеціальні (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, підприємств, уста­нов, організацій); спеціалізовані (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами) ; інтегративний со­ціальний інститут, який збирає, зберігає та розповсюджує в просторово-часовому континуумі соціально значущі документи для задоволення та формування інформаційних потреб користувачів .

 

 

Бібліотекар

 

- працівник бібліотеки, який виконує операцію або комплекс операцій з формування бібліотечно­го фонду, обслуговування користувачів, створення та використання матеріально-технічної бази, управління персоналом та бібліотекою в цілому

 maxresdefault

 

Бібліотечна система України

 

- розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов’язаних взаємодією і взаємовикористанням біб­ліотечних ресурсів.

Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування фондів та обробки документів, довідково-пошукового апарату, взаємовикористання бібліотечних ре­сурсів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи

 libr 2

 

Бібліотечний

персонал

 

- сукупність співробітників бібліотеки (незалежно від їхньої кваліфікації, виду виконуваних робіт та інших параметрів), які забезпечують функціонування окремих її підсистем та установи в цілому. Системоутворюючим елементом підсистеми БГІ є бібліотекар

 ea88792f8d36191d7e98b78fa7598a70b3a5ba59

 

Бібліотечний

фонд

 

- упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та її виду як упорядковане зібрання до­кументів

 

Бібліотечно-

бібліографічні

ресурси

 

- інформаційний, матеріально-технічний і кадровий потенціал, який мають у своєму розпоря­дженні бібліотеки для виконання своїх функцій

 images

 

Браузер

 

-програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.

 

Брошура

 

- книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок 

 br
Буклет - видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів  buklet olimpiada may 2016